Alg & Mögelbort Proffs

Rengör och sanerar effektivt alger och mögelsporer.
Alg&Mögelbort Proffs är en högkoncentrerad produkt som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot eller vid kraftig påväxt  mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke.

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD
Alg&Mögelbort Proffs är baserad på en aktiv tensidkombination med hög rengörande effekt. Alg&Mögelbort Proffs är delvis självverkande vilket innebär att man på vissa ytor endast behöver applicera produkten och låta den verka, utan bearbetning eller efterföljande sköljning. Samtliga ingående komponenter är biologiskt nedbrytbara. Etsar inte på glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium obehandlad aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rengör effektivt vid påväxt av fasader etc. utomhus Rengör och sanerar vid angrepp av smuts, sot och svamp, mögel, röta, blånader och skadeinsekter på trä.
Kan användas på de flesta byggnadsmaterial inom– och utomhus.INSTRUKTIONSFILM

BRUKSANVISNING:
Alg&Mögelbort Proffs kan appliceras med lågtrycksspruta (1,5-7 bar) eller pensling/rollning eller med tvättsvamp.

Vid sprutning, använd flatstrålemunstycke för att undvika aerosoldimma. Använd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och skyddshandskar.

Vid användniing i dåligt ventilera utrymmen eller inomhus, använd lämpligt andningsfilter alternativt helmask med partikelfilter P2 och gasfilter typ A klass 2.

 
Alg&Mögelbort Proffs vid målad fasad , ommålning

Applicera Alg&Mögelbort Proffs och låt verka i ca 48 timmar. tvätta sedan ytorna med BIOkleen Fasadtvätt, låt torka i minst 48 timmar innan målning


Alg&Mögelbort Proffs vid målad fasad , ej ommålning


1. Vid mycket smutsiga ytor+ alg&mögel, applicera Alg&Mögelbort Proffs och låt verka i ca 48 timmar. tvätta sedan ytorna med BIOkleen Fasadtvätt

2. Vid alg&mögel, applicera Alg&Mögelbort Proffs och låt väder och vind ta hand om resten


Alg&Mögelbort Proffs på tak, alger och lavar

Borsta bort lös påväxt, applicera Alg&Mögelbort Proffs, fukta kvarvarande påväxt ordentligt, låt väder och vind ta hand om resten.


DOSERING

Alg&Mögelbort Proffs skall blandas med 14 delar vatten vid angrepp av svartmögel. Vid lättare angrepp, späd med vatten upp till 20 delar vatten.

1 liter vätska räcker till ca 5-7m2.

Alg&Mögelbort Proffs kan verka korroderande på aluminium. Skydda känsliga grönytor eller vät dem med vatten innan behandling


Märkning; Frätande, Risk för allvarlig ögonskada. Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och andningsskydd. Lätt biologiskt nedbrytbar. > 60 % BOD, 28 dagar, Closed Bottle Test (OECD 301D). Den/de produkt (er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordningen nr 648/2004 gällande tvätt-och rengöringsmedel.